لیست اعضاء فدراسیون شطرنج

ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
2196 مصطفی سخایی 6636
2196 درسا درخشانی 3411
2196 مجتبی ترازوی عدل 29349
2195 شاهین مهندسی 28236
2194 سید محمد سادات نجفی 15954
2191 نیما حسین زاده 8658
2189 کامران صوفی زاده بالانجی 33411
2188 بهروز رزاقی 7131
2187 صاحبعلی عطانژاد 6447
2187 پویا ماری اوریاد 7893
2186 علی ولیزاده 5769
2186 محمد کریمی 4098
2184 ناصر ریاحی 2046
2183 احمد پورعنقا 1057
2182 فرشید آزادبخش 4206
2181 ابوالفضل دهدشتی زاده 7074
2180 بهرنگ برزیگر 5223
2180 محمدرضا قربانیان اله آباد 7740
2179 افشین تهرانی 1013
2179 مهران اعظمی کیا 9672