لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 1890 اسداله خزاعی 42252
فعال 1888 ناصر پوراسمعیل 6240
فعال 1884 پروا بهزاد نظیف 2817
فعال 1872 محسن فرازنده 5481
فعال 1870 علی محبی 4203
فعال 1867 مسعود ایرانپور مبارکه 13899
فعال 1859 حمیدرضا جدیدی 3501
فعال 1856 پدرام دلیری سوسفی 12327
فعال 1856 سیاوش نورافکن 12789
فعال 1851 فوزیه زارعی 14550
فعال 1845 رحیم الهی 25962
فعال 1844 مهدی زاهدی 7962
فعال 1841 رضا محمودی 5052
فعال 1841 مهدی ثاقبی 31134
فعال 1840 بهروز سعادتی شوره دلی 14184
فعال 1840 محمد حاجی میرزائی 25806
فعال 1838 مهدی الهی 20907
فعال 1837 حسن جدیدی 18321
فعال 1835 محمد باقر مومن زاده 7266
فعال 1833 امین نامی 1503