لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 محمد رضا کشاورزی 37278
فعال 0 محمدتقی محمدیان 37287
فعال 0 نجمه زمانی دارانی 37293
فعال 0 عباسعلی فلاحتی کهخاژاله 37479
فعال 0 سودا مجیدی 37494
فعال 0 علی ابهری 37515
فعال 0 عیسی شاهی 37521
فعال 0 ذاکر زارع دایلاری 37530
فعال 0 رحیم شاه گلی 37536
فعال 0 محمدعلی رضائی 37611
فعال 0 سودابه مرتضی وند 37752
فعال 0 مهدی علیی 37755
فعال 0 ارزو منصورزاده 37803
فعال 0 مهدی علیلو 37821
فعال 0 جعفر شکوهی 37980
فعال 0 سام مقصودلو 38157
فعال 0 فاطمه یزدان پناه 38424
فعال 0 علی مهدویه 38436
فعال 0 آروین قربانی نژاد 38517
فعال 0 مصطفی اکبری 38577