لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 محسن تاجمیرریاحی 24603
فعال 0 زهرا محمدی راد 24645
فعال 0 حمزه مصلح رشت آبادی 24651
فعال 0 هستی قاسمی 24726
فعال 0 محمود نبی پوردرگاه 25011
فعال 0 آیسان سادات صدری 25263
فعال 0 زهره کارگر 25302
فعال 0 برنا فرازمند 25392
فعال 0 سید حبیب اله مومن زاده شوشتری 25545
فعال 0 آوا ایجادی 25752
فعال 0 آیدا سادات صدری 25953
فعال 0 محمدپارسا اسفندیاری 26226
فعال 0 ملیکا مقدم 26349
فعال 0 مرتضی دالائی 26514
فعال 0 محمد سعید خدادادی 26877
فعال 0 شروین سیدلو 26889
فعال 0 محمدامین راکی 27522
فعال 0 علی اکبر شکور 27642
فعال 0 مریم اسماعیل عسگری 27756
فعال 0 علی جغتائی 27837