لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 سعید کنعان آذر 15048
فعال 0 آرین رخشان 15180
فعال 0 محمد حسین جعفریان جلودار 4353
فعال 0 محمد کاوه 16431
فعال 0 وحیده حسین پور 16488
فعال 0 علی جبروتیان نیسیانی 16722
فعال 0 سید فخرالدین حسینی 16944
فعال 0 فرزاد نجفی کرمانشاهی 16947
فعال 0 محمدکریم مهدی نژاد 16950
فعال 0 حسین زارع 17010
فعال 0 شهرام وکیلی 17292
فعال 0 بهناز کریمی 17721
فعال 0 زهره کریمی 17775
فعال 0 الهام عالی 17838
فعال 0 احسان پیرهادی 18033
فعال 0 منصوره سبزعلیان 18087
فعال 0 محمد حسن شاعری کریمی 18168
فعال 0 حبیب اله مسلمی مهنی 18729
فعال 0 هلاکو رحیمی 19086
فعال 0 اردلان یوسفی دادرس 19437