لیست اعضاء فدراسیون شطرنج

ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
2278 علیرضا فیروزجاء 4311
2276 سید هادی خوشکلام 3210
2275 محمدمیران خادمی 6444
2275 آرمان پورقنبرزاد لشت نشا 1713
2274 مهدی مهدوی راد 7302
2274 حمید رضا پورشاهماری 15186
2270 محمد جعفر کامبوزیا 1000
2270 آرش طاهباز 3666
2260 هاملت تومانیان 2727
2260 شاهرخ نورونی 9882
2251 علیرضا دلیر 9939
2250 شادی پری در 2853
2249 حمیدرضا محمدی 2349
2247 مازیار باقری 9750
2247 فرزاد بلورچی فرد 2679
2245 رسول قنبری 10665
2244 محمدرضا آذین سنجبد 1221
2237 شاهین ساده 5418
2229 عبدالامیر خطیب زاده دوانی 1195
2228 بهروز مرادی 4950