لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 سید امیرحسین محمدی 100522
فعال 0 حسین محمد پور ششده 100525
فعال 0 فاطمه نیک طبیعت 100531
فعال 0 مژده واضحی 100533
فعال 0 قربان فرهادی 100540
فعال 0 یوسف سنجری 100541
فعال 0 مسعود محمدی حامد 100542
فعال 0 آیدا اردستانی 100543
فعال 0 آرش سلطانی 100545
فعال 0 فرزاد خلیلی 100546
فعال 0 حمیدرضا ناصری اسکوئی 100547
فعال 0 شهلا غفاری گوشه 100551
فعال 0 محمدمهدی استکی 100552
فعال 0 مهتاب ابدالی 100557
فعال 0 محمد مولائی 100558
فعال 0 آروین سلیمانی 100559
فعال 0 سجاد قدمگاهی 100560
فعال 0 پرنیان عباسی مقدم 100561
فعال 0 مجید کریمی 100562
فعال 0 پایا عباسی مقدم 100563