لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 2261 امیر حسین جمشیدی 10824
فعال 2250 شادی پری در 2853
فعال 2236 سید جعفر خمیسی 5064
فعال 2228 مجتبی ملکی 3687
فعال 2224 محمد اکبری 9813
فعال 2217 محمدحسین شمسی 1497
فعال 2215 احمد ابراهیمی 37587
فعال 2206 مهرداد صداقتی 5658
فعال 2202 عبدالمجید روحی 8802
فعال 2195 امیررضا پورآقابالا 2628
فعال 2195 علی عابدی 14034
فعال 2193 بهروز رزاقی 7131
فعال 2193 عبدالامیر خطیب زاده دوانی 1195
فعال 2192 رضا مشاطان 1196
فعال 2187 بهرنگ برزیگر 5223
فعال 2184 سید هادی خوشکلام 3210
فعال 2183 ماهان رمضانی طشی 3453
فعال 2177 سعید بنی رشید 9465
فعال 2176 مجتبی ترازوی عدل 29349
فعال 2169 پویا ماری اوریاد 7893