لیست اعضاء فدراسیون شطرنج

ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
2084 رعنا حکیمی فرد 2571
2084 نوید مکوندی 11328
2083 عامر امینی کیاسری 2220
2080 مهرداد آشتیانی 7149
2079 محمدتقی والسلام 5220
2079 حسین باباپور 5805
2078 مهرداد پهلوان زاده 28998
2077 عبداله الهی 10410
2076 عبدالله بودش 16857
2075 سیدمرتضی حسینی پیشن کلاته 12105
2074 سجاد مرادی 4944
2074 علی راستبد 5712
2074 مزدک بختیاری کیش 2304
2074 نادر محمودی 16854
2073 آرمان شاه زمانی 1457
2072 امیر حسین رضوانی 5670
2071 حسین حیدری 11472
2069 محمد رضا گارس فروش 8781
2068 وحید آذروند 39039
2067 فرشید سبحانی 6099