لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 کیارش دلیر 102392
فعال 0 سید سجاد سادات 102393
فعال 0 عبدالقادر بیت مشعل 102394
فعال 0 امین رشیدی 102396
فعال 0 مهناز نصرآبادی 102397
فعال 0 رضا گودرزی 102399
فعال 0 عادل نوذری 102401
فعال 0 هادی حسین خادمی 102402
فعال 0 سید علیرضا اشرفیان 102403
فعال 0 اعظم مدیرخازنی 102404
فعال 0 کیارش کیارسی 102406
فعال 0 ربابه غفوری قطب اباد 102407
فعال 0 مبینا شریف 102408
فعال 0 مریم ولی شاهی 102409
فعال 0 محمدجواد نوروزی 102410
فعال 0 مانی نیاز زاده 102412
فعال 0 پارسا حاج اسماعیل زاده 102420
فعال 0 علی پرنده افشار 102421
فعال 0 حسین پرنده افشار 102422
فعال 0 مجید روحی 102424