لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 حسین صمصام 102367
فعال 0 شهریار ترابی 102368
فعال 0 مسعود پورسلیمانی 102370
فعال 0 یزدان اقراری گیگلو 102371
فعال 0 سپهر محمدزاده 102372
فعال 0 محمدسبحان اقراری گیگلو 102373
فعال 0 مریم حسن زاده 102374
فعال 0 طاها نورمحمدی 102375
فعال 0 مبینا زمانی 102376
فعال 0 نرگس کاشی پز 102378
فعال 0 کیمیا نوروزی 102379
فعال 0 ستایش طالبی 102380
فعال 0 حمید انکوتی 102381
فعال 0 فاطمه قاسمی 102382
فعال 0 فاطمه پیله فروشها 102383
فعال 0 سویل عیداضحی 102384
فعال 0 پارسا فخری 102385
فعال 0 مهدی سلندری رابری 102389
فعال 0 ناصر لطفی 102390
فعال 0 رضا مهرعلی زاده 102391