لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 مهتا نوکلی 102306
فعال 0 مریم رفاهتی 102307
فعال 0 حامد وزیری 102308
فعال 0 ابوالفضل رودخا نه گی خادر 102309
فعال 0 مریم ولی شاهی 102310
فعال 0 بابک باقرزاده خیاوی 102311
فعال 0 آیدین مختاریان 102312
فعال 0 علی بهشتی 102319
فعال 0 هاله حاچی وند 102321
فعال 0 بهارک احمدی 102323
فعال 0 موسی جوادی 102324
فعال 0 رضا محمدیاری 102326
فعال 0 آریو اسکندری 102327
فعال 0 رضا سلیمانی 102328
فعال 0 آرش غائبی 102329
فعال 0 فراز غائبی 102330
فعال 0 احمد صالحیان 102331
فعال 0 سامین محمدی ارباطی 102332
فعال 0 عرفان حیدراوغلی آلنی 102333
فعال 0 محمد صادقی 102334