لیست اعضاء فدراسیون شطرنج

ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
2100 علیرضا خیری 7761
2100 بهرام بهادری بیرگانی 24666
2099 بهتاش سلیمی فرد 3171
2098 عباس انصار جعفری 8502
2096 صادق آسوبار 6822
2095 عرفان آوخ 5715
2095 فراز قلعه دار 5784
2095 محسن توکلیان 18714
2093 محمود اسکندری 23184
2092 خسرو رزمجوئی 16914
2091 علی امیری 6501
2090 احمد رضا هرمزی 13113
2089 شهره بیات 3183
2088 محمدرضا صالح زاده تبریزی 10647
2087 حسن اکبری نیا 21729
2086 عادل صادقی 7992
2086 سید رضا سید مرتضایی 1194
2085 شاهین شیبانی 1281
2084 هادی قربانی 5895
2084 فرشید زمانی 6957