لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 1688 محمدبهراد مرادی 20466
فعال 1687 مهدی مومنی 17514
فعال 1682 ابراهیم معرف 7659
فعال 1681 سعید شهنام 30312
فعال 1680 سعید دادخواه تهرانی 1239
فعال 1678 مهران تیموری جروکانی 7776
فعال 1675 محمدرضا تراب مارالانی 8376
فعال 1674 شهروز خلیل اللهی 19587
فعال 1673 منصور شیربگی 8136
فعال 1672 یحیی عظیمی 5004
فعال 1672 پیام روستاپیشه 5610
فعال 1671 سیده صبا جلالی 23466
فعال 1670 عطیه خلیلی 1659
فعال 1670 حامد قهرمانی 30297
فعال 1666 میر کمال کمری 8640
فعال 1666 مهدی حسینعلی 1132
فعال 1662 آرین وکیل پور 6069
فعال 1662 احد آقا پور اسد 8754
فعال 1659 محمد رضا نوری 14331
فعال 1653 علی مجیدی شادان 31305