لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 1755 کسری آزادی 4755
فعال 1755 احسان خوئینی 6705
فعال 1755 محمد حسین قاسم زاده 15816
فعال 1755 نادیا باقری طالقانی 3405
فعال 1752 احمدرضا مؤمنی 17064
فعال 1747 سجاد خدادادی 5709
فعال 1747 امید خداوردیان 6618
فعال 1747 ایلیا درینی 12285
فعال 1746 رامین کمال 7647
فعال 1746 مسعود شهرآزاد 8367
فعال 1742 منوچهر رباط میلی 7173
فعال 1742 سروش رمضانی 1444
فعال 1737 علیرضا بلوری فر 5811
فعال 1734 سید ابوالفضل حسینی سورگی 28137
فعال 1733 امیر خوش بین 7242
فعال 1733 عیسی زارع زاده 7929
فعال 1729 علی احمدی فر 17100
فعال 1728 مسعود سحری 10899
فعال 1728 قادر اسماعیلی بیرق 14613
فعال 1727 محمد فروزانی 8337