لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 2492 پوریا درینی 5163
فعال 2469 سید جواد علوی مقدم 3057
فعال 2460 اصغر گلی زاده 6330
فعال 2421 احمد عسگری زاده 4551
فعال 2340 مرتضی محجوب زردست 5232
فعال 2336 مهدی حسینی پور 9798
فعال 2328 مرتضی دربان وایقانی 6702
فعال 2268 نیما حسین زاده 8658
فعال 2261 امیر حسین جمشیدی 10824
فعال 2250 شادی پری در 2853
فعال 2245 آرمان حاکمی 25104
فعال 2215 احمد ابراهیمی 37587
فعال 2195 امیررضا پورآقابالا 2628
فعال 2195 علی عابدی 14034
فعال 2192 رضا مشاطان 1196
فعال 2190 امیرمحمد حمیدی 1779
فعال 2177 سعید بنی رشید 9465
فعال 2169 پویا ماری اوریاد 7893
فعال 2158 رضا روزبیان 18867
فعال 2157 ساسان ربیعی 1623